ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๐.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ไม่มี

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ไม่มี

            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ