ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๑

วันอังคารที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๑  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                 ๓.๑  แนะนำมหาวิทยาลัย (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

                                ๓.๓  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

               (ขอเพิ่ม)   ๓.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  ๔.๑ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................