ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                 ๓.๒  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        ๓.๒.๑  แผนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                        ๓.๒.๒  แผนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร  ระหว่างปิดภาคการศึกษา  (เดือนเมษายน-สิงหาคม  ๒๕๕๗)

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๔.๒  รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  การแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี

                 ๕.๒  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

                 ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

                 ๕.๔  การรายงานผลการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                 ๕.๕  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา

                 ๕.๖  การรายงานผลพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๗  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ  และการให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๘  ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๙  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ