ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        ๓.๑.๑  แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

       ๓.๑.๒  การตอบประเด็นข้อซักถามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  การขอเสนอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

                 ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๖๖๙  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๙๗  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย

                 ๕.๓  การใช้เอกสารปลอมแจ้งการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๔  การเสนอขอปิดหลักสูตร  จำนวน    หลักสูตร

๕.๕  การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)

                 ๕.๖  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รอบ    เดือน  (สิงหาคม  ๒๕๕๗ – เมษายน  ๒๕๕๘)

                 ๕.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ