ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                  ๓.๒   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

                                  ๓.๓  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

                                  ๓.๔  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

                                  ๓.๕  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                                   ๓.๖  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                   ๓.๗  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา

                                   ๓.๘  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                   ๔.๑   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

                                   ๔.๒  รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙  -  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

                                   ๔.๓   การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐   รอบระยะเวลา  ๖  เดือน

                                   ๔.๔  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคณะผู้ประเมินจาก สมศ.

                                   ๔.๕  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

     ๔.๖  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ