ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่  ๒๔     เมษายน   ๒๕๕๒

เวลา  ๑๔.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                       

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

                            

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

                        

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

๔.๒  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๓ การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์    จังหวัดปทุมธานี

๔.๔  (ร่าง) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการชั้นสูง

๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย   สำหรับพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๔.๖  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน  หลักสูตรใหม่  .. ๒๕๕๒

๔.๗  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)หลักสูตรปรับปรุง พ.. ๒๕๕๒

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                                                                          

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ