ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย                         

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  (กลยุทธ์การรับนักศึกษารองรับนโยบายสภามหาวิทยาลัย)

๕.๒  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา

                 ๕.๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                  ๕.๔  รายงานผลการติดตามประเมินผล  และการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  รอบระยะเวลา    เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗)

                  ๕.๕  การเสนอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  และสาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง

                 ๕.๖  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ