ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                       ๒.๑  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 

                    ๒.๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                       ไม่มี

                                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       ๔.๑  การดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมีนาคม  และเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในที่ประชุม)     

๔.๓  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนมีนาคม  และเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในที่

ประชุม)

                                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       ๕.๑  (ร่าง)  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

                    ๕.๒  การขออนุมัติงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)

                    ๕.๓  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  จำนวน    ราย

                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ    

                    ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

                    ๕.๖  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

                    ๕.๗  การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    ๕.๘  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๒๗  หลักสูตร  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

    ๕.๙  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา  และการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ.  ....

    ๕.๑๐  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  พ.ศ.  ....

    ๕.๑๑  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พ.ศ.  ....

                    ๕.๑๒  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ....

                    ๕.๑๓  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  พ.ศ.  ....

    ๕.๑๔  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ