ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑  การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                                  ๓.๒   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

                                  ๓.๓  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

                                  ๓.๔  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

                                  ๓.๕  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                                   ๓.๖   (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

                                   ๓.๗  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ - มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

                                  ๔.๒  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัย

 ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ