ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม   ๒๕๕๒

เวลา  ๑๐.๐๐    .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

                             

ระเบียบวาระที่      เรื่องสืบเนื่อง

                         

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่      เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                                                                                       

ระเบียบวาระที่     เรื่องอื่นๆ