ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย                         

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  (การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย)

                 ๕.๒  รายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)          

                 ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)

๕.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ  ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

                 ๕.๗  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย                

๕.๘  การเสนอปิดหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน

๕.๙  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗

๕.๑๐  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีเรื่อง  อัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจำตามสัญญา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕.๑๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยการปรับฐานค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานประจำตามสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๗     

๕.๑๒  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานประจำตามสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๕.๑๓  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  อัตราเงินประจำตำแหน่ง  และอัตราค่าจ้างจุดกึ่งกลางสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานประจำตามสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๗         

                 ๕.๑๔  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย  (ลับ)

                 ๕.๑๕  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (ลับ)

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ