ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

ไม่มี

                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๔.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                 ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๑๒๘  ราย ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๑๖  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๐ ราย (รายละเอียดเป็นเล่มเอกสารประกอบการประชุม)

                 ๕.๓  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ผลการดำเนินงานแจกในที่ประชุม)    

                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ