ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๐:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑   การพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

                                  ๓.๒   การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

                                  ๓.๓  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

                                  ๓.๔  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

                                  ๓.๕  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

                                  ๓.๖  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....

                                  ๓.๗  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

 ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ