ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

               ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                           ๓.๑.๑  แผนการรับนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                          ๓.๑.๒  ขั้นตอนและขอบเขตการดำเนินการทางวินัย  ของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในห้องประชุม)                    

       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                ๕.๑  วาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  (การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป  สู่ศตวรรษที่  ๒๑)

                 ๕.๒  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา        

                 ๕.๓  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  รอบ  ๑๒  เดือน

                 ๕.๔  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๕.๖  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

๕.๗  เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

                 ๕.๘  การขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (ลับ) 

         

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ