ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                       ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                         รายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในที่ประชุม)     

๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          

                       ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.) 

                   ๕.๒  การพิจารณารายวิชาภาษาต่างประเทศ  ของศูนย์ภาษา

                   ๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                   ๕.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (ฉบับที่  ๒)

                   ๕.๕  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                   ๕.๖  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑๐  หลักสูตร 

                   ๕.๗  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ