ระเบียบการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑  การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย

๓.๑.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รศ. โดยวิธีปกติของ ผศ.ทองหล่อ วงษ์อินทร

๓.๑.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. โดยวิธีปกติ ของ นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร

๓.๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ของ นายวรพจน์ บุษราคัมวด

๓.๑.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ของ นายชูชีพ ประทุมเวียง

๓.๑.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ของ นายสมบูรณ์ ภู่พงศกร

๓.๑.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. ของ นางสาวรัชภร วัฒนดำเนิน

๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .....

๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการการพิเศษ พ.ศ....

๓.๔ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โครงการเฉพาะกิจ

๓.๕ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ของ นายสิทธิ์ ธีรสรณ

๓.๖ (ร่าง) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ