ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๘/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๑๙  ตุลาคม   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑   การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแแหน่งผู้อำนวยการ

                                           ๓.๑.๑   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

                                           ๓.๑.๒  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                                  ๓.๒  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๗

                                  ๓.๓  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 

                                  ๓.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

                                  ๔.๒ รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๐

                                  ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ