ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        เรื่อง  รายงานกรณีศึกษา  การเปิดและปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  และสาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง        

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  ความคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  (การพัฒนานักศึกษา)

                 ๕.๒  การขออนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา  (เป็นกรณีพิเศษ)

                 ๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๕.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                 ๕.๕  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีเรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                         

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ