ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

----------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเภทที่ ๕ (๓) ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร เพื่อเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาต

๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๔ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๕ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ