ระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๙/๒๕๕๐

วันศุกร์ที่   ๒๑  ธันวาคม   ๒๕๕๐

เวลา  ๑๔:๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

----------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๐  (เอกสาร WORD / เอกสาร ACROBAT)

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                  ๓.๑   การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                  ๓.๒  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

                                  ๓.๓  ขออนุมัติเงินประเดิมกองทุนพัฒนานักศึกษา จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

                                  ๓.๔  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๑ จากเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                  ๓.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....

                                  ๓.๖  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ....

                                  ๓.๗  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรให่ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

                                  ๓.๘  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

                                  ๓.๙  (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๑

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  การอนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

                                  ๔.๒ รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ ที่เสนอ

                                 ....................................................................................................