ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                   ๓.๒  รายงานการจัดทำแผนการศึกษารายบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (เอกสารแจกในห้องประชุม)

  ๓.๓  รายงานการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

                                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ๔.๑  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

    ๕.๑  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี          

๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๓  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  พ.ศ.  ....

๕.๔  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กเล็ก  (หลักสูตรระยะสั้น)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙

๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๑๑  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๑๒  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐                     

   ๕.๑๓  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑๑  หลักสูตร

                   ๕.๑๔  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ