ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    ธันวาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  รายงานการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

๓.๒  รายงานจำนวนนักศึกษาที่ทำค้นคว้าอิสระ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      

                                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

    ไม่มี

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

    ๕.๑  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๕.๒  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน    ราย

๕.๓  (ร่าง)  แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี      

๕.๔  (ร่าง)  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐

๕.๕  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน    หลักสูตร            

                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ