ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    มกราคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

           ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                                              

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

       ๔.๑  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และรายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                               ๕.๑  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี  และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                          ๕.๒  (ร่าง)  แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

                          ๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                          ๕.๔  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑๐  หลักสูตร

                          ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี

                          ๕.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                          ๕.๗  การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

                          ๕.๘  การแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                                                          

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ