ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                       ๑.๑  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                    ๑.๒  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

                                              

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)     

๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       ๕.๑  การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบ    ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

                    ๕.๒  การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                    ๕.๓  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

                    ๕.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙

    ๕.๖  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  จำนวน  ๔๗  ราย

    ๕.๗  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน    หลักสูตร

                    ๕.๘  การดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (ลับ)

                                                                 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ