ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    มีนาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

             ไม่มี

                                                        

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  ๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)     

       ๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                               

ระเบียบวาระที่   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                              ๕.๑  การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                          ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๘๑๗  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๒๓  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๐  ราย

                          ๕.๓  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘

                          ๕.๔  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                          ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                          ๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                          ๕.๗  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑๐  หลักสูตร

                          ๕.๘  การเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                              ๕.๙  การแต่งตั้งรองอธิการบดี

                          ๕.๑๐  การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

          ๕.๑๑  การพิจารณาผลงานทางวิชาการ  (ลับ)

          ๕.๑๒  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ลับ)

                                                                           

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ