ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                       รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย         

    ๓.๑  การเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

    ๓.๒  การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  แบบ ๑.๑  กับ แบบ ๒.๑  และการประเมินผลการศึกษา  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

    ๓.๓  รายงานข้อมูลผลการเรียนระดับเกียรตินิยม  ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (เอกสารแจกในที่ประชุม)

    ๓.๔  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  และสถาบัน RVI

                                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

                                            

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ 

                   ๕.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙    

๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  (หลักสูตรสองภาษา)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                   ๕.๔  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                   ๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                   ๕.๖  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน    หลักสูตร

                   ๕.๗  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

                                                                           

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ