ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                       ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                         รายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

                                                                       

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (รายละเอียดเอกสารแจกในห้องประชุม)     

๔.๒  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (รายละเอียดเอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  และการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)  (รายละเอียดเอกสารแจกในห้องประชุม) 

                                                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       ๕.๑  แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย  เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน    โครงการ  (รายละเอียดเอกสารแจกในห้องประชุม)

                    ๕.๒  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นำเสนอวิสัยทัศน์ 

                    ๕.๓  กรณีการขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร  ของนายบัญชา  แสงสุวรรณ์  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รายละเอียดเอกสารแจกในห้องประชุม)    

                    ๕.๔  การอนุมัติผลผู้สำเร็จการศึกษา 

                    ๕.๕  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน  ๑๐  หลักสูตร 

                    ๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ