ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง             

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                   ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร 

                ๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                ๕.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

                ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

                ๕.๕  การขอเพิ่มเติมสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                ๕.๖  แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๗  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินกำหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ

                ๕.๘  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน  การมีคำสั่ง  หรือการทำทัณฑ์บน  พ.ศ.  ....

                ๕.๙  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน  สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากร  พ.ศ.  ....

๕.๑๐  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน  สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากร

๕.๑๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน  สำหรับตำแน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

๕.๑๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๕.๑๓  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๕.๑๔  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                  

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ