ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  การปรับปรุงข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ของสภามหาวิทยาลัย

๕.๒  การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

                ๕.๓  การอนุมัติปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๒๔๕  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๓๘  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน    ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๘๘  ราย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

๕.๔  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แทนตำแหน่งที่ว่างจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๕  การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๖  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รอบ  ๑๒  เดือน  (มิถุนายน  ๒๕๕๕ – พฤษภาคม  ๒๕๕๖)

                                       

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ