ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                             -  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

                            

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง

                             ๓.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์

                             ๓.๒ (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

                                    ๓.๓  รายงานการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

 ระเบียบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๒  การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับ

                             ๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)

                             ๔.๔   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)

                                    ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  การจัดการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์

                                    ๔.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๔.๗  การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๘  การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                                    ๔.๙  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....                              

                                                                                                                                                               

 ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  ๒๕๕๓

 

ระเบียบวาระที่            เรื่องอื่น ๆ