ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    เมษายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                       ไม่มี

                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

๔.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๕๕

                ๔.๓  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕

๔.๔  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๔.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ.  .... 

                ๔.๖  (ร่าง)  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตร  พ.ศ.  ....

                ๔.๗  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  (ฉบับที่  ๓)

๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

                ๔.๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

                   ๔.๑๐  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

                ๔.๑๑  แผนงานบริการวิชาการที่พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

                ๔.๑๒  แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)        

                ๔.๑๓  แผนนิติบัญญัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕      

๔.๑๔  การพัฒนาหลักสูตร  และการใช้ประโยชน์อาคารประชุมให้คุ้มกับการลงทุน

                   ๔.๑๕  ขอให้ทบทวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ  (ลับ)

                   ๔.๑๖  ขอให้ทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                   ๕.๒   ผลกำไรเงินฝาก  ประเภทฝากประจำ ปี  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

                   ๕.๓  รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔

    

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ