ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง              

             ๓.๑  การเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

          ๓.๒  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                  ๓.๒.๑  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                  ๓.๒.๒  การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในประชาคมอาเซียน

                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                               ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                

ระเบียบวาระที่   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                               ๕.๑  การเลือกบุคคลเพื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 

                           ๕.๒  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๒๔๓  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๔๖  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๙  ราย

                           ๕.๓  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  สมอ. ๐๘

                           ๕.๔  การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 

                           ๕.๕  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง      

                                                                                 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ