ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    สิงหาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                      

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง               

๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

       การตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

                                                         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                    ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                                

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในประชาคมอาเซียน

                 ๕.๒  ประมาณการรายได้และวงเงินงบประมาณขอตั้ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙และกรอบยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ

๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘

๕.๔  การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  สมอ. ๐๘

๕.๕  การเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

                 ๕.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)

๕.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ