ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์    

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

               

ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  (ฉบับปรับปรุง)  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

         

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                   ๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

  

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร  ระดับปริญญาตรี  ๑๐๒  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  ๕๗  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  ๑๗  ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๗๖  ราย   ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๖

๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๕.๓  การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)      

                ๕.๔  การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.) 

                ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ

                ๕.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

                ๕.๗  แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

        ๕.๘  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖

        ๕.๙  (ร่าง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง  การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง  เงินเพิ่มพิเศษและค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                              

 ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ