ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  / ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๔

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                             ๑.๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับการทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                             ๑.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

                             ๑.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                             ๑.๔  การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (รอบปี  ๒๕๕๓)

 

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๔  (เอกสาร WORD/เอกสาร ACROBAT) 

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                              

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                             ๔.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

                             ๔.๒  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                             ๔.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                

                             ๔.๔  โครงการพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

                             ๔.๕  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. ....

                             ๔.๖  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

                             ๔.๗  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔

                             ๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

                             ๔.๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

                             ๔.๑๐  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)

                                                                               

 ระเบียบวาระที่         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)

๕.๒  การรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง (หลักสูตรโครงการพิเศษ) (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม)    

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ