ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  /๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                    ๓.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                        แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

๓.๒  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.๓  รายงานผลการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ใช้เอกสารปลอมแจ้งการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

                                                                             

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

๔.๒  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

       ๔.๒.๑  รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม  ไตรมาส     (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘)  ภายใต้แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

       ๔.๒.๒  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  วาระเชิงนโยบาย  (การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี)

                 ๕.๒  การเพิกถอนปริญญาบัตร  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                 ๕.๔  การแต่งตั้งคณบดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

                 ๕.๕  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                 ๕.๖  รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำนวน    ราย  (ลับ) 

                     

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ