ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น    อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๙

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องสืบเนื่อง

                                     ๓.๑  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละสาขาวิชา  ระดับปริญญาเอก

                                    

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

๔.๒  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)     

๔.๓  รายงานรายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เอกสารแจกในห้องประชุม)

                               

ระเบียบวาระที่    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          

                       ๕.๑  (ร่าง)  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  เงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                    ๕.๒  รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

    ๕.๓  การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์

                    ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

                    ๕.๕  การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

                    ๕.๖  การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)                

                    ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                    ๕.๘  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                    ๕.๙  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

                    ๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

    ๕.๑๑  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จำนวน   หลักสูตร   

    ๕.๑๒  การเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

                    ๕.๑๓  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ลับ)

 

ระเบียบวาระที่    เรื่องอื่น ๆ