ภาพกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

ประชุมสามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

ประชุุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th