ภาพกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th