บุคลากร

image2

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

รองอธิการบดี
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

image2

นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย

image2

นางสาววันดี น้ำทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image2

นางสาวณัฐธิกาญจ์ ลุกลาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพกิจกรรม