บุคลากร

image2

นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย

image2

นางสาววันดี น้ำทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image2

นางสาวณัฐธิกาญจ์ ลุกลาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th