บุคลากร

image2

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

image2

นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย

image2

นางสาววันดี น้ำทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image2

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th