ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554

พ.ศ. 2553

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553

พ.ศ. 2552

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th