คณะกรรมการ

image2

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย

image2

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

image2

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.ดร.เดือน คำดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายศานิตย์ นาคสุขศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

อธิการบดี

image2

นางศิริรัตน์ ทงก๊ก

ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

image2

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

image2

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.รัตนา สีดี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

อาจาย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th