คณะกรรมการ

image2

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย

image2

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

image2

รศ.ชาคริต อนันทราวัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.ดร.เดือน คำดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายศานิตย์ นาคสุขศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

อธิการบดี

image2

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

ประธานส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

image2

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

image2

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันท์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th