คณะกรรมการ

image2

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย

image2

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

image2

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.ดร.เดือน คำดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายศานิตย์ นาคสุขศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image2

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี

image2

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์

ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

image2

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

image2

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

image2

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

ผศ.ชวาลา ละวาทิน

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

image2

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th