สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

image1

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ทำหน้าที่รองรับ และสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงดำเนินงานเพื่อการประสานงานอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามพันธกิจหลักของสภามหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายใน ออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานการประชุม ฝ่ายงานติดตามและประเมินผล และฝ่ายงานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
                   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เน้นความเป็นเลิศในการดำเนินงาน มุ่งพัฒนาให้มีการบริหารจัดการเชิงรุก สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

พันธกิจ (Mission)
                  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ประสานการนำนโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาพันธกิจที่เป็นองค์รวมของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ พร้อมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

5. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และส่วนราชการภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย

6. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Goals)
                  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการเชิงรุก สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Council of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Office)
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์:02-9091755
เบอร์ภายใน 302

Email: council@vru.ac.th